• Jak RODO definiuje termin „profilowanie”?
  • Na czym polega i komu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec profilowania?

Tworzenie oferty handlowej „szytej na miarę” (przygotowanej specjalnie dla konkretnego konsumenta lub grupy konsumentów) nie jest co prawda zjawiskiem nowym, jednak dopiero w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu, z uwagi na rozwój środków technicznych umożliwiających lepszą analizę dużej ilości danych. W tym przypadku osobom zajmującym się marketingiem z pomocą przychodzi statystyka. Na podstawie takich cech, jak płeć, wiek, zainteresowania czy miejsce zamieszkania, można lepiej określić potrzeby potencjalnych odbiorców usług. Tego rodzaju działanie nie jest obecnie zdefiniowane w polskim prawie i próżno szukać jego legalnej definicji, ale już niebawem się to zmieni.

Cel nowej regulacji

W ślad za nowymi możliwościami technicznymi zmienia się też środowisko prawne. Nowe regulacje coraz dokładniej określają sposoby przetwarzania danych, co jest odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia, jakie mogą się pojawić. Aktem prawnym o największym znaczeniu jest nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych1. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. i wtedy też upływa termin na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych regulacji.

Brak zakazu

Nowe przepisy wprowadzają definicję profilowania i wyraźnie określają sytuacje, kiedy jest ono dozwolone oraz pod jakimi warunkami. Co istotne, przepisy RODO nie zakazują profilowania, regulują jednak prawa osób, których dane dotyczą, a także nakładają dodatkowe obowiązki na administratorów danych.

Podobnie jak obecnie, osoba, której dotyczą dane, będzie miała prawo dostępu do informacji składających się na jej profil2. Zgodnie z tym przepisem administrator danych zobowiązany będzie ponadto do wyjaśnienia konsekwencji profilowania oraz wyjaśnienia zasad podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania.

Zgodnie z definicją wprowadzoną przez RODO termin „profilowanie” oznacza „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”3.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

"Potrzebujemy cię w pracy!"

SS_48_80.jpg
  • W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?
  • Czy można zobowiązać pracownika do bycia pod telefonem służbowym w trakcie urlopu?
  • Jakie koszty będzie zobowiązany pokryć pracodawca odwołujący pracownika z urlopu?
Read more

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 2

SS_47_82.jpg
  • Jaki odpis/dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne?
  • Na jakie kategorie PFRON dzieli firmy i jakie konsekwencje to ze sobą niesie?
  • Gdzie szukać pomocy w przypadku wątpliwości prawnych związanych z procedurą zatrudniania OzN?
Read more

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 1

SS_46_84.jpg
  • Jakie są najczęstsze lęki dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych i czy są uzasadnione?
  • Jak osoba z niepełnosprawnością może wesprzeć zespół sprzedażowy?
  • Jak skutecznie szukać niepełnosprawnego pracownika i… go znaleźć?
Read more

Go to

Partners

Advertisement