Najbardziej rygorystyczna prawnie forma przetargów występuje w tzw. zamówieniach publicznych, regulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotne jest, żeby w tak sformalizowanym postępowaniu przetargowym właściwie weryfikować działania zamawiającego.

Ustawa Pzp określa zasady i tryb udzielania zamówień, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach w niej uregulowanych.

Głównymi podmiotami uprawnionymi do stosowania środków prawnych, czyli do weryfikacji działań zamawiającego w tym postępowaniu, są wykonawca i uczestnik konkursu. Szczegółowy katalog uprawnionych zawiera art. 179 ust. 1 Pzp.

ETAP 1. PRAWIDŁOWE STOSOWANIE PRZEPISÓW PZP

Biorąc udział w zamówieniach publicznych, należy mieć świadomość, że przepisy Pzp i akty wykonawcze do tej ustawy nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić w tym postępowaniu. W konsekwencji nie wszystkie czynności, które może podjąć zamawiający w postępowaniu, są uregulowane wprost w tych przepisach. Regulacje zawarte w Pzp należy traktować jako lex specialis – zgodnie z tą zasadą prawo o większym stopniu szczegółowości (czyli w naszym przypadku Pzp) stosujemy przed prawem ogólnym (w naszym przypadku Kodeks cywilny). Kiedy regulacje zawarte w Pzp nie przewidują danej sytuacji, stosujemy przepisy k.c. jako aktu ogólnego. Zamawiający nie może więc działać tylko i wyłącznie według samych przepisów Pzp i argumentować swojego postępowania tym, że nie może dokonać pewnych czynności, bo Pzp nie zawiera wprost takich regulacji. Wyrok KIO z dnia 24.09.2012 r. (sygn. Akt KIO 1924/12).

PRZYKŁAD

Unieważnienie wyniku postępowania – tj. unieważnienie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Czynność ta nie jest wprost przewidziana w Pzp, jednak jest prawnie dopuszczalna zgodnie z regulacjami zawartymi w k.c.

Zamawiający przeprowadził badania i ocenę złożonych ofert oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, jak również zamieścił na stronie internetowej informację o tym wyborze oraz przesłał ją do wykonawców. Jednak w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania do zamawiającego dociera informacja, która sprawia, że dokonana przez niego ocena oferty jest nieprawidłowa i w konsekwencji – będąc wadliwą – nie powinna być wybrana jako najkorzystniejsza. Jeśli po wyborze oferty okazało się, że wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, nie można zawrzeć z nim umowy. Zamawiający musi zatem unieważnić wynik postępowania. Takiej sytuacji nie przewiduje wprost ustawa Pzp. Jednak, mając na uwadze naczelne zasady postępowania, zamawiający musi pozbawić skuteczności rozstrzygnięcie, które obarczone jest wadą, żeby móc rozstrzygnąć postępowanie w sposób zgodny z treścią Pzp. Zatem, mimo że ustawa wprost nie przewiduje takiego rozwiązania, zamawiający ma możliwość unieważnienia wadliwego wyniku postępowania na podstawie k.c. 1


1 A. Wiśniewska-Clemer, Badanie i ocena ofert w postępowaniu, trochę o formalnym podejściu zamawiającego… [online]. Praktyczne zamówienia publiczne [dostęp: 2017-01-20]. Dostępny w Internecie: <praktycznezamowieniapubliczne.pl>.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Mój pierwszy przetarg

SS_35_80.jpg

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych udział w przetargu może wziąć każdy wykonawca, czyli osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej

5 pułapek w postępowaniu przetargowym

SS_35_84.jpg

Aby oferta złożona w postępowaniu przetargowym została zakwalifikowana do etapu oceny zaoferowanych w niej warunków, musi najpierw przejść przez kwalifikację, która oznacza konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych, warunków podmiotowych i przedmiotowych. Można tutaj napotkać kilka pułapek, które mogą skutkować odrzuceniem oferty.

Czytaj więcej

Nowe pojęcia stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SS_35_76.jpg

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) bezwzględnie wymaga, żeby przygotowanie i przeprowadzenie postępowania było zgodne nie tylko z zasadami równego traktowania i uczciwej konkurencji, ale również z zasadami przejrzystości i proporcjonalności.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama