Wszelkie firmy i organizacje funkcjonują w ramach dającego się zdefiniować otoczenia, które ma wymierny wpływ na poziom osiąganych rezultatów. Często aspekty te są niedoceniane, uznawane za mało konkretne i niematerialne. W zestawieniu z twardymi wynikami ekonomicznymi i finansowymi wydawać się mogą zbędną „opowieścią”. Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie plan inwestycyjny, biznesplan czy strategię działania wdrażane w oderwaniu od analizy otoczenia.

Samo otoczenie można podzielić, w zależności od kategorii wpływu, na makro i mikro. W zakresie tego dalszego otoczenia przedmiotem analizy są czynniki o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym i technicznym – łącznie rozpatrywane w ramach analizy PEST. W odniesieniu zaś do otoczenia bliższego można mówić o otoczeniu mikro lub otoczeniu wprost konkurencyjnym. Jest ono definiowane jako „zbiór czynników opisujących warunki funkcjonowania i rozwoju organizacji, które działają w określonym sektorze”1. W otoczeniu konkurencyjnym poznajemy głównych uczestników sektora, jego wielkość, stopień konkurencji oraz wpływ czynników warunkujących jego atrakcyjność i konkurencyjność. Metodologiczne spojrzenie na analizę tego otoczenia pozwala usystematyzować podejście w zakresie prezentacji głównych czynników rynkowych wpływających na działalność firmy i wspomaga budowę strategii.

Na wspomnianą metodologię można patrzeć przez pryzmat badań literaturowych i dyskusji akademickiej, a także poszukiwać rozwiązań, które w praktyczny sposób będą możliwe do zastosowania na każdym szczeblu organizacji, niezależnie od jej wielkości.

Wielu czytelników uczestniczyło zapewne w opracowywaniu biznesplanów, gdzie odpowiadano na szczegółowo zadane pytania, lub przygotowywało prezentacje dla organów zarządczych firm. Ich integralnym elementem są zazwyczaj rankingi rynkowe, opis głównych konkurentów, badanie wielkości rynku, udział danej firmy w tym rynku itd. Znajomość metod analizy otoczenia konkurencyjnego pozwoli na kompleksowe ujęcie tego problemu i wyposaży odpowiedzialne osoby w aparat narzędziowy pozwalający świadomie realizować tego typu analizy.

W literaturze przedmiotu wypracowano dość szeroki zakres metod analizy mikrootoczenia. Nie odwołując się do wszystkich możliwych, w niniejszym artykule chciałbym wskazać na cztery metody, które de facto wzajemnie się uzupełniają. Rozpoczniemy od najprostszego podejścia, jakim jest ocena profilu konkurencyjnego; następnie wykorzystamy definicję sił rynkowych wskazanych przez M.E. Portera, aby na koniec uprościć analizę w ramach punktowej analizy atrakcyjności sektora i graficznej prezentacji z wykorzystaniem map grup strategicznych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Myślenie strategiczne w sprzedaży

SS_44_30.jpg
  • Z czego wynika większość porażek handlowych?
  • Jakie są fundamenty skutecznej strategii sprzedaży?
  • Jakie obszary należy uwzględnić przy strategicznym planowaniu sprzedaży?
Read more

Design thinking w sprzedaży

SS_43_46.jpg
  • Czym jest design thinking?
  • Jak wykorzystać myślenie projektowe w procesie sprzedaży?
  • Jakich błędów unikać przy wykorzystywaniu narzędzi designerów?
Read more

Optymalizacja pricingowa w segmencie B2B

SS_43_42.jpg
  • W jaki sposób zdefiniować optymalną cenę w segmencie B2B?
  • Jakie elementy powinna zawierać dobrze przeprowadzona analiza procesów pricingowych?
  • Czym jest logika cenowa i jak ją wyznaczyć?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama